Điểm lại những mẫu giày ra mắt trung tuần tháng 4 vừa qua